Independent Living Institute (ILI)

Independent Living Institute (ILI)s logotyp

Independent Living Institute (ILI) främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Vi vill vara den svenska och europeiska Independent Living-rörelsens tankesmedja. Vi utvecklar lösningar för självbestämmande, självrespekt och värdighet och försöker påverka socialpolitiken i den riktningen. Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt inom Stiftelsen Independent Living Institute (ILI). Projektet är en treårig satsning som finansieras av Allmänna Arvsfonden. DRW-projektet har som syfte att utveckla nya metoder som skapar bättre förutsättningar för mottagande och integration av nyanlända med olika funktionsnedsättningar. Under projektets gång kommer vi att dokumentera målgruppens behov och utveckla aktiviteter som i framtiden kan bli en naturlig del av det svenska mottagningssystemet. Det finns behov av volontärstöd för projektets målgrupp. Målet är att få igång ett samarbete med aktörer som organiserar volontärverksamhet och arbeta för att tillgång till volontärer finns även efter projekttidens slut.